Select Page

Quy trình nghiệm thu bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành

Quy trình nghiệm thu bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành

Quy trình nghiệm thu bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành. Tài liệu 110 trang do GXD biên soạn và gửi tặng file Word tới các đồng nghiệp để tiện sử dụng.

Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 113 của Luật Xây dựng hiện hành Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và thiết lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

Tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định như sau: Nhà thầu khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định, phải có biện pháp tự quản lý chất lượng các công việc xây dựng do mình thực hiện, Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm quản lý chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Tài liệu này nhằm góp phần vào biện pháp tự quản lý chất lượng của bạn và công ty bạn.

Quy định tại Khóa 2 Điều 13. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng xây dựng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP:

“2. Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành:
a) Các thỏa thuận về quy trình nghiệm thu, bàn giao của các bên tham gia hợp đồng phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
b) Các công việc cần nghiệm thu, bàn giao; căn cứ nghiệm thu, bàn giao; quy trình, thời điểm nghiệm thu, bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành; thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao; biểu mẫu nghiệm thu, bàn giao; các quy định về người ký, các biên bản, tài liệu nghiệm thu, bàn giao phải đúng với quy định của pháp luật và được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.”

Thực tế cho thấy các Công ty Nhà thầu có hiểu biết, thực hiện chủ động thỏa thuận trước với Chủ đầu tư về biểu mẫu nghiệm thu, bàn giao… để có thể ứng dụng phần mềm QLCL GXD trong công tác nghiệm thu, bàn giao…, tự động hóa công việc hồ sơ chất lượng – nghiệm thu – hoàn công, nhật ký… thì có thể tiết kiệm được nhiều chi phí nhân lực cho công việc này. Vì thế tác giả và Công ty CP Giá Xây Dựng dày công sưu tầm, biên soạn tài liệu này nhằm giúp các Công ty Nhà thầu, các bạn làm công việc chuẩn bị và đi thỏa thuận hợp đồng xây dựng, làm công việc nghiệm thu, hoàn công có tư liệu để thuận lợi hơn trong công việc.

Tài liệu này là 1 thành phần thuộc bộ giải pháp phần mềm QLCL GXD + Quyết toán GXD được biên soạn với Styles GXD và để mở dạng file Word để tiện cho người dùng cuối sử dụng vào công việc. Công ty CP Giá Xây Dựng gửi tặng các bạn học viên và khách hàng sử dụng phần mềm QLCL GXD + Quyết toán GXD, cùng các bạn quan tâm.

GXD sẽ sớm up link lên bài viết, hiện tại để nhận tài liệu này, bạn có thể gửi email tới địa chỉ phanmem@giaxaydung.com hoặc liên hệ bất kỳ nhân viên GXD nào trong vòng kết nối.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *