Select Page

Các tranh chấp phổ biến nhất trong xây dựng là gì?

Các tranh chấp phổ biến nhất trong xây dựng là gì?

Nhiều các tranh chấp trong hợp đồng xây dựng dẫn đến: cuộc sống và công việc không vui, ấm ức bức xúc, thiệt hại, dỡ nhà ra để đền, thậm chí kiện tụng ra toà rất mất thời gian + tốn nơ ron + tốn kém, mất chức, điều chuyển công tác…

Nội dung dưới đây vừa giúp bạn trả lời câu hỏi trên, vừa nắm bắt thông tin và xử lý khi soạn thảo hợp đồng để tránh các tranh chấp hợp đồng xây dựng, vừa học thêm 1 số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành.

What are the most common construction disputes? In HKA’s report, the top ten reasons for construction disputes were:
1. Change in scope
2. Contract interpretation issues
3. Contract management and/or administration failure
4. Design information was issued late
5. Design was incomplete
6. Design was incorrect
7. Poor management of subcontractor/supplier and/or their interfaces
8. Physical conditions were unforeseen
9. Access to site/workplace was restricted and/or late
10. Workmanship deficiencies

Các tranh chấp phổ biến nhất trong xây dựng là gì? Trong báo cáo của HKA, mười lý do hàng đầu dẫn đến tranh chấp xây dựng là:

1. Thay đổi phạm vi công việc
2. Có vấn đề trong giải thích hợp đồng xây dựng
3. Quản lý hợp đồng và / hoặc quản trị thất bại
4. Thông tin thiết kế được phát hành muộn
5. Thiết kế chưa hoàn chỉnh
6. Thiết kế không chính xác
7. Quản lý yếu kém trong quản lý các nhà thầu phụ / nhà cung cấp và / hoặc các đại diện của họ
8. Điều kiện vật chất không lường trước được
9. Quyền truy cập vào địa điểm / nơi làm việc bị hạn chế và / hoặc muộn
10. Yếu kém về trình độ, tay nghề
(HKA là công ty tư vấn toàn cầu hàng đầu trong lĩnh vực giảm thiểu rủi ro và giải quyết tranh chấp)

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *