Select Page

Bản vẽ với chỉ dẫn kỹ thuật cái nào có tính ưu tiên hơn và quy định ở điều khoản nào

Bản vẽ với chỉ dẫn kỹ thuật cái nào có tính ưu tiên hơn và quy định ở điều khoản nào

Câu hỏi: Các anh/chị cho em hỏi về tính ưu tiên thì bản vẽ có tính ưu tiên hơn hay chỉ dẫn kỹ thuật và cơ cở pháp lý của nó nằm ở đâu ạ ?

Trả lời: Đem vấn đề này hỏi các chuyên gia GXD, câu trả lời được bật ra rất nhanh và chính xác như sau:

Luật Xây dựng quy định tại ĐIỀU 142. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG như sau:

1. Hồ sơ hợp đồng xây dựng gồm hợp đồng có nội dung theo quy định tại Điều 141 của Luật này và các tài liệu kèm theo hợp đồng.

2. Tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng gồm một số hoặc toàn bộ các tài liệu sau:

a) Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu;

b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng hoặc Điều khoản tham chiếu đối với hợp đồng tư vấn xây dựng;

c) Điều kiện chung của hợp đồng;

d) Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu;

đ) Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật;

e) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của bên nhận thầu;

g) Biên bản đàm phán hợp đồng, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng;

h) Các phụ lục của hợp đồng;

i) Các tài liệu khác có liên quan.

3. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng do các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận. Trường hợp các bên tham gia hợp đồng không thỏa thuận thì áp dụng theo thứ tự quy định tại khoản 2 điều này.”

Bạn để ý khoản 3 nói trên nhé, nếu mặc định hợp đồng cứ copy khoản 2 Điều 142 nói trên đưa vào hợp đồng xây dựng ký giữa 2 bên A-B thì khi áp dụng theo trình tự ưu tiên đó. Nếu 2 bên thỏa thuận thì áp dụng theo trình tự mà 2 bên thỏa thuận.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *