Select Page

Thông tư hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành và định mức tính phí kiểm toán

Thông tư hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành và định mức tính phí kiểm toán

Ngày 20/02/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Nhiều Kiểm toán viên bày tỏ ý kiến buồn lòng về việc giảm định mức xác định phí kiểm toán. Hãy cùng xem lại và so sánh số liệu Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán của Thông tư số 19/2011/TT-BTC, Thông tư số 09/2016/TT-BXD và Thông tư số 10/2020/TT-BTC

Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán
Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán của Thông tư số 19/2011/TT-BTC
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán độc lập
Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán của Thông tư số 09/2016/TT-BTC
Chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán của Thông tư số 10/2020/TT-BTC

Một số ý kiến thu thập được từ group Hội kiểm toán và quyết toán xây dựng:

Có thành viên cho là, định mức tính phí kiểm toán giảm 40%, phí kiểm toán trước là 100 triệu, giờ còn 60 triệu, rồi khi đấu thầu kiểm toán lại phải giảm giá thêm 50% nữa còn 30 triệu thôi 🙁

Thành viên Vũ Văn Hoàng thì cho là: “Chi phí quản lý, tư vấn tiếp tục tăng, xây dựng cũng tăng >> kiểm toán giảm là đúng.” Dẫn chứng điều này là bảng 3.7 định mức Chi phí chung của Thông tư số 09/2019/TT-BXD so với Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Tuy nhiên, ý kiến phản biện là: “Các chi phí không tăng. Chi phí quản lý dự án và Tư vấn theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD giữ nguyên so với 79/QĐ-BXD (2017). Chi phí chung có thể tăng tỷ lệ, nhưng định mức dự toán lại cao (tức là yêu cầu cao hơn về năng suất, yêu cầu cao hơn đối với doanh nghiệp thực hiện định mức) nên giá trị định mức giảm, vì thế chi phí xây dựng + lắp đặt giá trị xu hướng giảm 10-15%“.

Thành viên Hung Dinh comment: “Các cụ cắn nhau cho lắm vào. Trâu bò cắn nhau, lò mổ hưởng.“. Đây là ý kiến cho rằng vừa qua các công ty Kiểm toán để tranh thầu các gói thầu kiểm toán giảm giá rất nhiều, vẫn làm được. Vì thế, các cơ quan quản lý biết được, lý luận là giảm vẫn làm được.

Có thành viên thì đưa ra giải pháp: “Thôi thì định mức chi phí đã giảm, cần phải yêu cầu hoặc khuyến cáo các nhà thầu sử dụng phần mềm Quyết toán GXD để làm hồ sơ cho chuẩn chỉ, lớp lang. Để khi xem hồ sơ, thực hiện kiểm toán sẽ giảm nhiều công sức và thời gian của Kiểm toán viên, giảm bớt chi phí…“. Tự động hóa công việc, đào tạo nâng cao năng lực nhân viên kiểm toán cũng phải tính đến.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *