Select Page

Thế nào là “trong phạm vi trọn gói” và “ngoài phạm vi trọn gói”?

Câu hỏi: Thế nào là “trong phạm vi trọn gói” và “ngoài phạm vi trọn gói”?

Trả lời: Trọn gói trong phạm vi hợp đồng là vấn đề quan trọng trong hợp đồng theo giá trọn gói. Trong thực tế phạm vi trọn gói được thể hiện qua phạm vi thiết kế, dự toán đã được phê duyệt (hoặc chấp nhận) những thay đổi thiết kế không trái với Thiết kế cơ sở (về quy mô, công suất, diện tích thiết kế, về cấp công trình, về số tầng nhà và về chiều cao tầng…) không làm tăng giảm khối lượng và giá trị quá giới hạn được quy định trong hợp đồng…

Ngoài phạm vi hợp đồng thường được hiểu là những thay đổi khách quan như tỷ giá biến động quá giới hạn (%), thay đổi tiền lương do trượt giá… Có thể được chủ đầu tư và nhà thầu bàn bạc điều chỉnh theo những hướng dẫn cụ thể của các cơ quan quản lý đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước cũng như các dự án sử dụng nguồn vốn khác cũng có thể vận dụng.

Theo điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì hợp đồng xây dựng trọn gói là 1 loại hợp đồng được phân loại theo hình thức giá hợp đồng.

Theo điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì: Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Không phải khi nào cũng áp dụng hợp đồng trọn gói. Mà có điều kiện áp dụng. Theo điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP:

– Giá hợp đồng trọn gói được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng và đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng hoặc trong một số trường hợp chưa thể xác định được rõ khối lượng, đơn giá (như: Hợp đồng EC, EP, PC, EPC và hợp đồng chìa khóa trao tay) nhưng các bên tham gia hợp đồng có đủ năng lực kinh nghiệm để tính toán, xác định giá hợp đồng trọn gói.
– Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình.

Hợp đồng trọn gói làm thanh toán bằng Excel cũng đơn giản. Tuy nhiên, để theo dõi lũy kế khối lượng các đợt thanh toán, phục vụ tầm nhìn đến khi làm quyết toán hợp đồng thì bạn hãy sử dụng phần mềm Quyết toán GXD ngay từ đầu (từ khi ký hợp đồng là vào số liệu ngay).

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *