Select Page

Điều chỉnh khối lượng hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định

Điều chỉnh khối lượng hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định

Theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng có phát sinh chi phí thì các bên phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng để làm cơ sở thực hiện.

Trả lời câu hỏi từ bạn Nguyễn Quang Huy, hiện công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Hỷ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề như sau:

Luật đấu thầu (Điều 62 khoản 2 và Điều 67 khoản 1, khoản 4) quy định: hợp đồng theo đơn giá cố định là hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá cố định trong hợp đồng. Việc điều chỉnh hợp đồng phải được quy định cụ thể trong văn bản hợp đồng, văn bản thỏa thuận về điều kiện của hợp đồng (nếu có). Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt. Trường hợp dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 96 khoản 1 điểm b) quy định đối với công việc xây lắp, trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu chỉ được thanh toán cho phần khối lượng thực tế đã thực hiện. Trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế nhiều hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu được thanh toán cho phần chênh lệch khối lượng công việc này với đơn giá không thay đổi nêu trong hợp đồng.

Đối với vấn đề nêu trong văn bản của Quý Ban, việc điều chỉnh khối lượng hợp đồng theo đơn giá cố định được thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng có phát sinh chi phí (khối lượng các hạng mục bị tính thiếu so với thiết kế) thì các bên phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng để làm cơ sở thực hiện (khoản 4 Điều 93 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=45667&idcm=182

Ý kiến bàn thêm: Tính thiếu khối lượng so với thiết kế được duyệt là thiếu do chủ quan, ai sai người ấy chịu trách nhiệm, Ban QLDA báo cáo lên cấp thẩm quyền kiểu gì cũng bị quy trách nhiệm. Do đó, qua tình huống trên, bạn đọc nhất là lãnh đạo Ban QLDA chú ý khâu dùng người, phân công ai phụ trách vấn đề khối lượng, làm việc với tư vấn thiết kế, bóc khối lượng lập dự toán phải có trình độ, nghiệp vụ và trách nhiệm với công việc.

Nội dung điều chỉnh giá hợp đồng cũng được quy định tại Điều 35 đến Điều 39 của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Bài giảng về Nguyên tắc và Quy trình thanh quyết toán với hợp đồng theo đơn giá cố định:

Các học viên tham dự khóa học Thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tại Công ty CP Giá Xây Dựng làm việc rất tốt, nhờ được đào tạo kỹ các kiến thức về hợp đồng xây dựng, điều chỉnh giá đối với từng loại hợp đồng và thực hành với số liệu cụ thể với phần mềm Quyết toán GXD.

Giới thiệu với bạn 1 bài giảng rất hay của thầy Kiều Thanh Xuân, tại Công ty CP Giá Xây Dựng: Hướng dẫn làm thanh toán Hợp đồng đơn giá cố định bằng phần mềm Thanh quyết toán GXD! Đừng bỏ lỡ bài giảng:

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *