Select Page

Author: nguyentheanh

Vướng mắc thể hiện nguồn vốn đã thanh toán khi lập quyết toán dự án hoàn thành

Tôi đang lập quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC. Quá trình lập tôi có vướng mắc mong được giải đáp như sau: Đơn vị tôi (chủ đầu tư) đã thanh toán 90% tiền thi công cho nhà thầu, còn khoản tiền bảo hành giữ...

Read More