Select Page

Vướng mắc thể hiện nguồn vốn đã thanh toán khi lập quyết toán dự án hoàn thành

Tôi đang lập quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC. Quá trình lập tôi có vướng mắc mong được giải đáp như sau: Đơn vị tôi (chủ đầu tư) đã thanh toán 90% tiền thi công cho nhà thầu, còn khoản tiền bảo hành giữ lại 10%, đơn vị tôi đã chuyển vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước (cụ thể: từ tài khoản 3712 chuyển sang 3713). Như vậy khi quyết toán vốn đầu tư ở mục I – Biểu 01/QTDA và Biểu 03/QTDA tôi thể hiện nguồn vốn đã thanh toán là 100%, còn biểu 08/QTDA tôi thể hiện số tiền đã thanh toán là 90% có đúng không?

Đơn vị kiểm toán cũng nói là thể hiện ở biểu 08 là đã thanh toán, tạm ứng 100%. Nhưng một số ý kiến lại nói chỉ thể hiện 90%. Có ý kiến cho là số tiền này vẫn phải được cập nhật là “đã thanh toán, tạm ứng”. Đây là “công nợ của dự án” chứ không phải “công nợ của đơn vị”. Lại có ý kiến là thực tế đã gặp trường hợp này như sau: biểu 3 thể hiện nguồn vốn đã thanh toán 100%, còn biểu 8 thể hiện 90% phần ghi chú mình ghi thêm nội dung là tạm giữ BHCT 10%.

Nên tôi cũng đang rất phân vân. Rất mong được giải đáp giúp. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Nguồn vốn ở biểu 1 + biểu 3 là 100%. Biểu 8 số thanh toán là 90%, nợ phải thu BQLDA/chủ đầu tư 10% (phần tiền ở TK tạm giữ). Bạn không phải phân vân gì, bởi trên sổ kế toán của chủ đầu tư vẫn treo khoản công nợ phải trả 10% còn lại. Trình bày như trên là đúng. Đã có trả lời của Bộ Tài chính, bạn có thể tham khảo dưới đây. Nhưng với các dự án vốn NSNN, nếu báo cáo trình bày như vậy thì sẽ không đúng như sổ kế toán mà chủ đầu tư đang theo dõi. Trên sổ kế toán lúc khoá sổ lập báo cáo thì nợ 112/có 331 10% bảo hành, còn báo cáo lại đã thể hiện đã trả toàn bộ.

Câu hỏi và giải đáp từ Bộ Tài chính:

Câu hỏi: Tôi đang lập quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC. Tôi có một câu hỏi xin Bộ Tài chính giải đáp như sau: Khoản tiền bảo hành giữ lại 10% của nhà thầu, đơn vị tôi (chủ đầu tư) đã chuyển vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước (cụ thể: từ tài khoản 3712 chuyển sang 3713). Như vậy khi quyết toán vốn đầu tư ở mục I – Biểu 01/QTDA tôi thể hiện nguồn vốn đã thanh toán là đã bao gồm khoản giữ lại 10% này hay chưa bao gồm, tương tự ở các biểu 03/QTDA và 08/QTDA tôi thể hiện số tiền đã thanh toán như thế nào? Rất mong Bộ Tài Chính quan tâm giải đáp. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.
Trả lời:
Tại Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước, như sau:
“Điều 3. Chi phí đầu tư được quyết toán
Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, dự toán được duyệt và hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật (đối với những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật”.
Yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng trong đó có tạm giữ tiền chờ bảo hành công trình phải thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng, Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và hiện nay là Điều 28 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
Theo thông tin của độc giả thì chủ đầu tư đã chuyển tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận của hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu vào tài khoản của chủ đầu tư mở tại Kho bạc Nhà nước; như vậy, số tiền này là số tiền chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu. Số tiền này sẽ được chủ đầu tư tổng hợp vào mục I. Nguồn vốn đầu tư tại Mẫu số 01/QTDA (cột 5), Mẫu số 03/QTDA (cột 5) và Mẫu số 08/QTDA (cột 5) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính.
Đề nghị Quý độc giả nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định./.
Hỏi về lập quyết toán dự án hoàn thành

Hỏi về lập quyết toán dự án hoàn thành

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *