Select Page

Phân bổ chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án cho tài sản cố định như thế nào?

Phân bổ chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án cho tài sản cố định như thế nào?

Phân bổ chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án cho tài sản cố định như thế nào?

1. Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án phân bổ cho tài sản cố định

Khẳng định của Bộ Tài chính: “Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án phân bổ cho tài sản cố định, không phân bổ cho tài sản ngắn hạn“. Vấn đề này được nêu trong giải đáp dưới đây.

Theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước thì chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án phân bổ cho tài sản cố định, không phân bổ cho tài sản ngắn hạn.

Bà Nguyễn Thị Minh Dung (Đà Nẵng) tham khảo Khoản 2, Điều 17 Thông tư số 09/2016/TT-BTC thấy có quy định: “Việc phân bổ chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án cho từng tài sản cố định được xác định theo nguyên tắc:…”. Bà Dung hỏi, quy định này có được hiểu là chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án chỉ được phân bổ cho tài sản cố định hay không?

Bà Dung cũng muốn biết, trường hợp dự án đầu tư có hình thành tài sản ngắn hạn thì không được phép phân bổ các chi phí trên để xác định giá trị tài sản ngắn hạn có đúng không?

Theo bà Dung, thực tế là có những tài sản ngắn hạn khi phân bổ thêm các chi phí trên vào thì giá trị trên 30 triệu đồng và được xếp thành tài sản cố định. Đơn vị kiểm toán độc lập, đơn vị thẩm tra lại có ý kiến, việc phân bổ các chi phí trên cho tài sản ngắn hạn là vi phạm quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án phân bổ cho tài sản cố định, không phân bổ cho tài sản ngắn hạn.

2. Phân bổ “Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án” vào tài sản cố định như thế nào?

Từ khâu lập Tổng mức đầu tư xây dựng (của dự án), qua khâu lập dự toán công trình và thực hiện các gói thầu các chi phí này được xác định chung cho toàn dự án. Nhưng trong một dự án đầu tư xây dựng: có thể có nhiều công trình, khi quyết toán đầu tư sẽ hình thành nên các tài sản cố định. Vấn đề đặt ra là: “Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác” khi xác định thì tính chung của toàn dự án, giờ quyết toán vốn, hình thành tài sản cố định thì sẽ phân bổ các chi phí chung cho toàn bộ dự án đó vòa từng công trình (hay từng tài sản) để ghi giá trị tài sản như thế nào? Đây là cả vấn đề. Ví dụ cụ thể: Chi phí QLDA, chúng ta biết tài sản nào quản lý ít hay quản lý nhiều mà phân bổ lượng chi phí quản lý dự án vào đó là bao nhiêu, trong cả “cục” chi phí quản lý dự án được xác định từ ban đầu?

Phương án thực tế hiện nay khả dĩ là: dùng tỷ lệ xích! Cơ bản là dùng tỷ lệ thực hiện phân bổ theo nguyên tắc:
(1) Chi phí trực tiếp liên quan đến tài sản cố định (công trình, hạng mục công trình, thiết bị …) nào thì tính cho tài sản cố định đó;
(2) Chi phí chung (QLDA, lập dự án,…) liên quan đến nhiều tài sản cố định thì phân bổ theo tỷ lệ chi phí trực tiếp của từng tài sản cố định so với tổng số chi phí trực tiếp của toàn bộ tài sản cố định.

3. Phần mềm Quyết toán GXD

Phần mềm Quyết toán GXD cũng được chú ý nghiên cứu vấn đề trên, để ngay từ đầu kiểm soát thanh toán, quyết toán hợp đồng A-B, sẽ thuận lợi quyết toán vốn đầu tư và thuậ t toán tính toán phân bổ: “Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án phân bổ cho tài sản cố định”. Đây là những nghiên cứu đầu tiên về vấn đề này được lập thuật toán và lập trình. Hi vọng là thuật toán này sẽ sớm được đưa vào nâng cấp trong phần mềm Quyết toán GXD.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *